Change Edition

Zinniklos vun Réimech


Als Patréiner vun den Schëffsleit wor et fréier eng Selbstverständlechkeet dass den Hl. Niklos mam Boot iwwert d'Musel, an dann um Quai feierlech empfangen ginn ass. Om Viirowend ass Niklospoart feierlech geröscht ginn, an Schëfferten an Fëscher alleguerten stongen spaléier. Et gouf och Joaren do ass den Houseker an de Kleeschen net mam Naacher, mä mat der Pont an duerno mat der Kutsch (Fuesend) duerch déi kleng an ëmpech Gaassen vun Réimech gefouert ginn. Genau ewéi Fréier ginn Haut Plättelen duerno gefeet.


Anekdot ëm 1902

Schons laang hir, huet d'Réischen vun Réimech den Zinniklos gespillt. Munnech Mol war den Duuscht laang an staark. Wann Sie am Kulang vun der Gaass luech, huet et geruff; Zéi mech eraus, dass egal wuesch de mer upeeksch.


Héichwaasser 1983

Béim Héichwaasser huet den Kleeschen missen en Meter an voller Montur aus dem Schëff op den Quai sprangen. Hei stong den deemolegen Burgermeeschter Dr. Kons an d'Autoritéiten vir den Kleeschen ze begréissen. Wéi en den Niklos huet gesinn sprangen sot en; Kleeschen, wann's de Haut an Musel fëlls, bass du wierklech helleg.


Albert Hoffmann, Réimech