Change Edition

RÉIMECH - Generalversammlung vun der «Union commerciale et artisanale Remich»

D’Presidentin Christiane Schintgen-Schomer bedauert déi aktuell Situatioun, wou déi Réimecher Geschäftswelt stoark ënnert der Pandemie gelidden huet an aktuell nach leit. Traditionnell Aktivitéiten an och nei Ideeën konnten 2020 respektiv 2021 nët stattfannen. De Komitee huet Solidaritéit bewisen an dat letscht Joar keng Memberskoart akasséiert. Dofir konnt de Sekretär Serge Milbert kee groussen Rapport präsentéieren an den Keessier Tom Thielen keng positiv Einnamen. De Kommitee ass awer ganz motivéiert an optimistesch, dass duerch d’Impfungen et nees muss besser ginn a wäert an Zukunft och flott Aktivitéiten organiséieren fir Réimech méi attraktiv ze maachen.

No 22 Joar Komiteesmember huet d’Presidentin Christiane Schintgen-Schomer aus beruffleche Grënn hir Demissioun am Veräin ginn. Sie betount awer, dass sie eng ganz flott an kollegial Zesummenaarbecht mam Kommitee hat a seet villmools Merci.

Komiteesmemberen sinn: Christophe Brandenburger, Marc Desom, Claude Feltz, Daniel Frères, Sylvie Lopes-Hüther, Serge Milbert, Tom Thielen an Inge Wacht.

Nei Memberen koumen dobäi: Claire Houdremont-Majerus, Renato Nazzaro, Maurice Neuser an Claude Victor.