Change Edition

Fraen a Mammen Schengenraum

Fraen a Mammen Schengenraum hun décidéiert hire Veréin opzeliesen an hun déi verschidden Projete ennerstetzt :

Dekanatskierch Remich : 6.500.-

ACFL Dachverband : 2.000.-

Croix Rouge : 1.000.-

Stemm vun der Stroos : 1.000.-

Sozialéquipe Bonnevoie : 1.000.-

Vill ass op deem Wee passeiert. Mat Freed ass zesummen geplangt a geschafft gin. Mat engem Iessen ass desen Daag a gemittlecher Gesellschaft op en Enn gang