Change Edition

Réimecher Moart

18
Oct
18 Oct 15 Nov 20 Dec

Frëschmoart all 3. Méindeg am Mount

Adress: Esplanade, Remich

Auerzäit: 14:00 - 18:00


****

Marché de fraîcheur chaque 3e lundi du mois

Adresse: Esplanade, Remich

Horaire: 14:00 - 18:00


****
Frischemarkt jeden 3. Montag im Monat

Adresse: Esplanade, Remich

Uhrzeit: 14:00 - 18:00


****

Fresh market every 3rd Monday of the month

Address: Esplanade, Remich

Schedule: 14:00 - 18:00