Change Edition

"Déi vun der Aalbaach" gewannen "D'Coupe Jean Wintringer"

Lëschte Sonndeg huet den "Sportfëscherveräin Remerschen" um Vereinseegenen Weier "Coupe Jean Wintringer" organiséiert.

Den Präsident Jean-Paul Muller wor frou, dass sech dest Joër 42 Freizeitfëscher um Concours ageschriwen haaten. Besonnesch e puer Noowuestalenter hun op sech opmierksam gemach.

Hei d'Gewenner an de jeweilegen Kategorien:

Dammen: Greischer Jeanny Fescherverain Goodyear 4180gr

Junior: Leguil Daniel Mondorfer Fescherverain 1750 gr.

Senior: Leguil Léon Mondorfer Fescherverain 9360 gr.

Veteran: Bové François Mondorfer Fescherverain 4280gr.

Géint der Owend stong de Gewenner vun der Coupe J. Wintringer dun fest.

Et woren d'Kollegen vun Munneref - "Déi vun der Aalbaach" déi d'Coupe dest Joër gewonn hun.

Coupe Jean Wintringer gouf gestöft vum Mariette Wintringer gestöft.