Change Edition

Besuch bei de Séirousen

Ewell ass de Moment, fir an d'Baggerweieren zu Rëmerschen, d'Séirouse kucken a knipsen ze gon! - Vill Spaass!