Change Edition

Är Equipe fir Kontinuitéit an neien Akzenter an eiser Gemeng _ Wahlprogramm

An de leschte 6 Joer huet sech eis Equipe engagéiert a kompetent


am Interessi vun all eise Bierger agesat – e Bilan, dee sech weise léist:


Éischten approuvéierte PAG fir Reisduerf, Bau vun enger Maison Relais, nei Vestiairen um Futtballsterrain, Renovatioun vun der Strooss zu Bigelbaach, Renovatioun vun de Kierfechter, Gemengebued „De Redder“, repas sur roues, élève- a sportif méritant, Night-Rider, Lëtzebuergesch-Coursen asw. (Detailler „ De Redder“ 2/2014 an 1/2017).


Mir maache keng eidel Verspriechen, a wëllen och an deenen nächste 6 Joer - zesummen mat Iech - duerfir suergen, datt Reisduerf eng Gemeng mat héicher Liewensqualitéit fir jidderee vun eis bleift. D‘ Zukunft vun eiser Gemeng däerf net vu Leit mat perséinlechen Interessien bestëmmt ginn.


Fir eis Gemeng an all eis Bierger setze mir eis an —mat Engagement an neien Akzenter ! Reisduerf, eng flott, nohalteg a secher Gemeng* secher Foussgängeriwwergäng a Schoulweeër, nei 30 km-Zonen; * och an Zukunft ginn eis lokal Pompjeeën effizient ënnerstëtzt;* Engagement fir de Klima-, Natur- an Ëmweltschutz;* Noutfall-Versuergung vun eisem Drenkwaasser, responsabel Gestioun vum    Waasserpräis an Ënnerstëtzung vun individuellem Héichwaasserschutz ;


Reisduerf, eng interessant a lieweg Gemeng fir Jonk an Al * eng kanner-, familljen- an seniorefrëndlech Gemeng;


  mir setzen eis och weiderhi fir Leit mat reduzéierter Mobilitéit an;* eng nei Maison Relais an där all Kand aus der Gemeng – haut a muer – eng secher,    qualitatif an attraktiv Betreiung kritt, e garantéierte Schoultransport an zertifizéiert    Spillplazen;* Babysitter- an Nohëllefvermëttlung iwwert d‘Gemeng;* Eis aktiv lokal Veräiner kënnen och an Zukunft op eng zouverlässeg Ënnerstëtzung    zielen, ënnert anerem duerch d‘Uschaffe vun engem Mini-Bus. * Mir engagéieren eis fir lieweg Gemengekommissiounen, wou all Bierger d‘    Méiglechkeet huet, sech mat anzebréngen an dozou bäidroe kann, datt Reisduerf eng    interessant a lieweg Gemeng fir all Generatiounen an all Nationalitéite bleift.


Reisduerf, eng biergerfrëndlech an integrativ Gemeng  * Kontinuitéit vun eise Lëtzebuergesch-Coursen;* eng och weiderhin transparent Informationspolitik duerch eise flotte Gemengebued,    eisen interaktiven Internetsite a regelméisseg Informatiounsversammlungen;* Mir wëllen e Jumelage mat enger auslännescher Partnergemeng an d‘ Liewe ruffen;* an och weiderhin e responsablen Ëmgang mat eisem kulturelle Patrimoine.


Reisduerf, eng zukunftsorientéiert an sozial geréiert Gemeng * d‘Fortféierung vun enger zolitter, stabiler an nohalteger Finanzpolitik, déi am Zeeche    vun Transparenz a Responsabilitéit och fir déi kommend Generatioun stoe wäert; * eng sozial awer och konsequent Gestioun vun eise Gemengentaxen an hirem    Encaissement, fir och weiderhi kënnen handlungsfäheg ze bleiwen.


Zesumme mat Iech, kënne mir och an deenen nächste 6 Joer vill fir d‘Gemeng Reisduerf a seng Bierger erreechen.


Mat Kontinuiéit an neien Akzenter wëlle mir eis engagéieren.


Schenkt eiser ganzer Equipe, den 8. Oktober 2017 Äert Vertrauen !


Wahl-Grupp Fränk Weber


(Frank-Florian Hilkhuijsen)  
Durant les 6 dernières années notre équipe s’est engagée avec compétence


dans l‘intérêt de tous nos concitoyens – un bilan remarquable  :


Premier PAG approuvé, construction d’une Maison Relais, nouveaux vestiaires au terrain de football, rénovation de la voirie à Bigelbach, rénovation des cimetières, bulletin communal « De Redder », repas sur roues, élève et sportif méritant, Night-Rider, cours de luxembourgeois, etc. (voir « De Redder » 2/2014 et 1/2017).


Nous ne faisons pas de fausses promesses ! Dans les 6 prochaines années, nous voulons, ensemble avec vous, maintenir une bonne qualité de vie pour tous les citoyens de la commune de Reisdorf. L’avenir de notre commune ne doit en aucun cas être dirigé par des personnes avec des intérêts et intentions personnels.Pour vous, nous nous engageons et réaliserons de nouveaux projets :


Reisdorf, une commune attractive, durable et sûre * Des passages piétons et des chemins d’école sécurisés, des nouvelles zones 30 km/h;* Soutient efficace de notre corps des Sapeurs-Pompiers;* Engagement pour la protection du climat, de la nature et de l’environnement;* Une alimentation en eau potable en cas d’urgence, une gestion responsable du prix del’eau et des mesures de protection d’inondations.


Reisdorf, une commune animée et vivante pour tout âge* Notre commune doit rester attrayante pour les enfants, les familles et les personnesdu 3ème âge; nous poursuivrons notre engagement pour les personnes à mobilitéréduite;* Nous garantirons une place dans notre nouvelle Maison Relais pour chaque enfant dela commune. Un encadrement compétent et de qualité sera maintenu, le transportscolaire restera assuré et les aires de jeux certifiées.* Nous établirons des listes baby-sitter et des cours d’appui, et nous les transmettronsaux personnes intéressées.* Nous soutiendrons nos associations locales actives, d’une manière fiable, entreautres par l’acquisition d’un minibus.* Nous nous engageons pour des commissions consultatives actives où chaque citoyena la possibilité de participer et de s’engager, pour que Reisdorf reste une communeattrayante et vivante pour toutes les générations et toutes les nationalités.


Reisdorf, une commune intégrative et proche des citoyens* Continuation de nos cours de luxembourgeois;* Suite de notre politique d’information transparente, que ce soit par notre bulletincommunal, notre site internet interactif ou par des réunions d’informations régulières;* Nous envisageons de conclure un jumelage avec une commune partenaire étrangère;* Nous sauvegardons d’une manière responsable notre patrimoine culturel.


Reisdorf, une commune dirigée d’une manière prospective et sociale* Continuité d’une bonne politique financière stable et durable qui, sous le signe de latransparence et de la responsabilité, sera assurée pour les générations futures;* Gestion sociale et encaissement conséquent de nos taxes communales pour resteropérationnel.Les 6 prochaines années, nous pouvons, tous ensemble, réaliser davantage pour la commune de Reisdorf et ses citoyens.


Nous nous engageons avec continuité et avec des nouveaux accents.


Faites-nous confiance le 8 octobre 2017 et soutenez toute notre équipe !Equipe électorale Fränk WEBER