Change Edition

Musikantenéierung bei der Rammericher Pompjeesmusik

Musikantenéierung bei der Rammericher Pompjeesmusik

Rammerich: Den dësjährigen Adventsconcert vun der Rammericher Pompjeesmusik huet dest Joer traditiounsgeméiss am Kader vun de Cäeciliefeieren am Kulturzentrum vu Rammerich, stattfond. Ënnert der Leedung vum Arnaud Meier, hun d’Musikanten dem Publikum am éischten Deel bekannt Melodien aus aller Welt virgedroen, wärend am zweeten Deel schéin Chrëschtmelodien um gefällige Musiksprogramm stungen. Bei deser Geleënheet huet d’Presidentin Karin De Kroon sech bei sämtlichen Musikanten, de Virstandsmitlieder mat hirem Chef fir hirt onermiddlecht Engagememt am Laaf vun der läschter a schwieriger Zäit säin grousse Merci ausgedrëckt. Der Traditioun entspiechent goufen dest Joer och langjährig a verdingschtsvoll Musikanten mat Ugda- Medaillen, ausgezeechent. No hire Gléckwënsch seitens der Ugda- Delegéierten Adèle Donven- Rossetti an der Presidentin vun der Pompjeesmusik koum et zur Auszeechnung vu folgenden Musikanten: Eng Sëlwermedaille Grand Duc Adolphe fir 50 Joer Aktivitéit gouf et fir de Jeannot Gollère ; Fir 40 Joer Engagement sin d’Chantal Rasqué an d’Presidentin Karin de Kroon mat der médaille en vermeil avec palmette ausgezeechent gin. Eng Bronzemedaille fir 10 Joer ass dem Julie Huberty an dem Carole Scheeck ugespengelt gin. No denen vum Publikum gefroten Zugaben huet dese schéinen Adventsconcert säin würdigen Ofschloss fond. (CR)(Foto: Charles Reiser)