Change Edition

D'Gemeng Rammerich huet hirt bäscht Vëlosteam geéiert


Rammerich: Di läscht Joeren gett och am Kanton Réiden, den Tour du Duerf organiséiert, wou di 10 Gemengen och aktiv matmaachen. Ganz houffrig op hirt Team war d’Gemeng Rammerich , wou „Sunshine Bikers“ am ganzen 8 769 Kilometer zesummebruecht hun an domadder als bëschten Team den 1. Präis konnten mat Heem huelen. Esou huet d’Gemeng Rammerich vun den gesamt gefuerenen Kilometer och nach di 3. Plaatz am Kanton Réiden ageholl. Deser Deeg hat de Schëfferot aus der Rammericher Gemeng op eng kleng Feierstonn invitéiert an all dene Merci gesoot, fir dat Super Resultat vum „Tour du Duerf 2021“. Den 1. Präis vum Tour war mat 250 Beki honoréiert gin, déi bei deser Feier vun de „Sunshine Bikers“ a Form vun engem Scheck un Madame Nathalie Lehoucq, Generaldirektorin an och un den Här Patrick Simon, Responsabel Communication, vun der „Fondatioun Autisme Luxembourg“ verbonne mat engem grousse Merci konnt weider gereecht gin. All Member aus dem Team mat dene meeschte Kilometer aus der Gemeng huet säin „Finisher Diplom“ mat engem Entréesticket fir d’Sauna/Schwëmm zu Réiden iwerreecht kritt. Beim Patt ass jidderreen invitéiert gin, och dest Joer vum 10. bis den 31. September beim „Tour du Duerf 2022“ nees derbéi ze sin. (CR) (Fotoen: Charel Reiser)