Change Edition

Am Gedenken un d'Affer vum Krich

Zesumme mat Memberen aus dem Gemengerot a Musikanten huet de Schäfferot Blumme bei de Monuments aux Morts zu Péiteng, Rodange a Rolleng néiergeluecht. Eng Zeremonie a klengstem Krees, déi awer weist, datt d'Affer kengesfalls vergiess sinn.