Change Edition

Generalversammlung bei den Natur- a Geschichtsfrënn Ieweschte Syrdall.

Den 18 Abrëll haten d'NaGIS op hier alljäerlech Generalversammlung op Éiter an de Centre Culturel agelueden. D'Presidentin Suzette Schmit-Lehnertz, déi aktuell och d'Funktioun vun der Sekretärin bekleet, huet duerch de Programm gefouert. Si huet d'Aktivitéite vum vergaangene Joer virbruecht, esou wéi och en Ausbléck op déi lafend Saison vum Veräi gemaach. D'NaGIS bestinn 2018 scho 5 Joer a wäerten aus deem Ulooss eng Publikatioun iwwert hiert Wierken eraus ginn. De Keessjee Christian Herbrink huet d'Finanze rapportéiert, an ass vum Keeserevisor Jim Schmitz bestätegt ginn. D'Madame Buergermeeschter Marion Zovilé huet déi intensiv Aarbecht vun den Natur- a Geschichtsfrënn gelueft, an hinne Bäistand an Hëllef vun der Gemeng zougesot. Esou sollen dann och an éischter Zäit Raimlechkeete fir d'Schaffen an d'Archivéiere bereet gestallt ginn. D'Presidentin huet mat engem Opruff fir weider Comitésmember fir ë kollegialt Matschaffen an den NaGIS ze gewannen, d'Generalversammlung zou gemaach.

Als Animatioun fir déi ongeféier 50 Persoune wou sech hei afonnt haten, gouf no der Versammlung eng Diaschau aus den Dierfer an iwwert d'Veräinsliewen aus de 60er bis an de 70er Jore gewisen. Hei huet munch een sech oder seng Kollegen erëmkannt a Spiichten aus vergaangener Zäit sinn nees wakereg ginn. Bei engem Pättchen an engem klenge Maufel hunn d'Frënn vun den NaGIS zesummen dësen Owend ausklénge gelooss.