Change Edition

Kuss Fir Boma Resy, Bopa Erny an Gast - Happy Birthday Boma Nelly

den Max an Tim Schaack hoffen dass Bomien an Bopien gesond bleiwen an wenschen der Boma Nelly all Guddes fir hieren Gebuertsdag deen Sie den 17.04 feiert. Kussi Max, Tim an awer och Martine an den Paul Schaack