Change Edition

500 Euro kritt vun der Primärschoul vun Noumer

D'FAL seet dem Kanner a dem Léierpersonal vun der Primärschoul vun Noumer e groussen Merci fir den Don vun 500 Euro, den si fir d'FAL gesammelt hunn. D'Schoul hat zu hirem Europadagfest agelueden, wou z.B. duerch den Verkaf vun Tombola Lousen, Suen gesammelt goufen. Bei der Scheckiwwerreechung kruten Kanner e puer Informatiounen iwwert d'FAL, den Autismus a firwat déi Suen gebraucht ginn. Villmools Merci fir den solidareschen Gest.