Change Edition

Scheckiwwerreechung vun Gaart an Heem Dol/Nacher

Wéi all Joërs huet den Gaart an Heem Dol/Nacher een Don fir é gudden Zweck gemach. Dëst Joër huet "Parkinson Luxembourg asbl" 1.000 € kritt. Den Erléis stammt aus dem traditionellen Verkaaf vun den Wëscher 2020. Den 24. Juli war zou Nacher Scheckiwwerrechung mam Comité an mam Buergermeschter an engem Vertrieder vun "Parkinson".