Change Edition

Blummëgrouss

Grouss un all d‘Leit, och a schwieregen Zeitën muss ee positiv bleiwen
Ë besonnegen Gedanken fir déi eeler Leit déi leider elo nach méi wärten eleng sinn