Change Edition

Aktivitéiten vum Privaten Déiereschutz asbl am Joer 2020

Hei as ee kurze résumé vun eisen Déiereschutzaktivitéiten 2020.
Jo, mir hun eis net vum COVID 19 ofhale gelooss fir den Déieren ze hellefen.
Onglecklecherweis hate mer verschidden Etiketten duebel gedréckt, soudass Leit eise flyer 2 x krit hun. Mir entschellegen eis dofir.

Schlemm as et awer dass mir eis musse vun gestresste Matbierger op d'Schlemmst agresséiere loossen wäll mer hinnen dat geschéckt hun, obschon si eis schon emol een Don gemaach hun.

Gudd dass mer eis fir d'Déieren engagéiert hun an eis net ofschrécke loossen dovun.