Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Munshausen


d'Christiane KRIER-PETERS huet d'Detailer vun 494 Daafakten 1634-1694 vun der Paar Munzen (Munshausen) an www.luxroots.com opgeholl.