Change Edition

Chrëschtkläng iwwer Waasserbëlleg

Den Samsdeg owend 19.12 haaten sech 4 Musikanten vun der Harmonie Waasserbëlleg uwerhalb dem Duerf getraff an hun den Bewunner vun der Gemeng schein chreschlësch Lidder gespillt.