Change Edition

Lipdup: dem B.P. säin Hut

Lipdub vun den Guiden a Scouten vum Grupp St. Michel Miersch. Een groussen Merci un all déi déi matgehollef hunn an un Funky P fir dat mer hier Lidd konnten benotzen.

De Video fannt der och bei eis um Site:
http://miersch.lgs.lu