Change Edition

Kandidatenliste "Déi Gréng" Mersch

Adam Claude
52 ans, Mersch, député, conseiller communal

Weiler Mariette, ép. Weyrich
44 ans, Mersch, employée de banque

Bemtgen Charel
53 ans, Mersch, employé ZithaKlinik, conseiller communal

Brandenburger Jo
45 ans, Moesdorf, enseignant, conseiller communal

Carrico Aïda, ép. Martins
44 ans, Mersch, femme de charge

Graas Tom
51 ans, Mersch, journaliste

Kayser Lea, ép. Kauffmann
49 ans, Mersch, employée

Kremer Christophe
27 ans, Rollingen, chargé de direction atelier protégé

Masselter Guy
38 ans, Pettingen, inspecteur de l'enseignement fondamental

Mossong Lis
47 ans, Moesdorf, éducatrice graduée

Radziszewska Kasia
38 ans, Mersch, chef d'entreprise

Schoellen Martine, ép. Binsfeld
45 ans, Mersch, professeur

Weiler Guy
46 ans, Beringen, professeur-ingénieur