Change Edition

De Walprogramm vun déi gréng Miersch as do

Séit dësem Weekend as de Walprogramm vun déi gréng Miersch an all Haushalt an der Gemeng ukomm. Et kann een sech awer och op www.greng-miersch.lu oder iwwert www.facebook.com/deigrengmiersch
duerch de Programm clicken.

Déi gréng Miersch invitéieren dann och op hier Walversammlungen:

den 27. September
18.30 Auer: Pëtten an der Schoul
19:30 Auer: Miesdref am Veräinsbau
20:30 Auer: Biereng a Guddesch

an den 29. September
18:30 Auer: Schëndels an der Schoul
19:30 Auer: Recken an der Schoul
20:30 Auer: Rolleng am Veräinsbau

Kommt an diskutéiert mat eis!