Change Edition

5000 EUR fir Traumapädagogik-Konferenzwoch vum Rotary Club Esch/Alzette

E ganz grousse Merci dem Rotary Club Esch/Alzette - hir Spent iwwer 5000 Euro ënnerstëtzt d'Verwierklechung vun der éischter internationaler Traumapädagogik-Konferenzwoch am Oktober. Et läit SOS Kannerduerf Lëtzebuerg ganz besonnesch um Häerz, e Bäitrag dozou ze leeschten, Professioneller esou wéi och Privatleit am Ëmgang mat traumatiséierte Kanner ze sensibiliséieren.


Méi Informatiounen zur Konferenzwoch fannt Dir um Site vun SOS Kannerduerf Lëtzebuerg: www.kannerduerf.lu