Change Edition

Scheckiwwerreechung vum Widdebierglaf

E Mëttwoch, den 9. September 2015 konnten d’Widdebiergfrënn asbl e Scheck vu 5.050 EUROS un d’Trisomie21 asbl iwwerreechen. Des Somme ass den Erléis vum desjährege Widdebierglaf zu Menster, deen erëm e grousse Succès war.
An enger gemittlecher Feierstonn huet d’Mme Eischen d’Trisomie 21 asbl, hir Aktivitéiten an hir Projet’e fir d’Zukunft virgestallt.
Ausserdem gouf all de Bénévolen, déi um Widdebierglaf gehollef hunn, mat engem Patt a Fingerfood Merci gesot.
Den Datum vum nächste Widdebierglaf steet och scho fest: de 25. Juni 2016.