Change Edition

Et ass scho Quetschekraut gekacht ginn

Zu Menster ass de Weekend scho fläisseg Quetschekraut gekacht ginn, fir datt all Clientën vun der Menster Quetschekiermes, déi de 24. September gefeiert gëtt, kënnen zefridde gestallt ginn.

More news by Robert Moulin >