Change Edition

Ballon Meisterschaften des Lëtzebuerger Ballons Club zu Medernach-Kengert

11.07.2013 – 14.07.2013

Balloon Championship
fréig moies an owes, départs an/oder arrivée um Feld niewt dem Camping "Auf Kengert" Larochette/Medernach (je no der meteo).

early mornings & evenings, starts and/or arrival of ballons on the field next to the campsite "Auf Kengert"Larochette-Medernach (subject to weather conditions)

’s ochtends vroeg & ’s avonds, starten en/of aankomst van ballonvaarders op het veld naast camping "Auf Kengert" van Larochette-Medernach (afhankelijk van het weer)


www.kengert.lu
http://www.balloonclub.lu/