Change Edition

Kannerfuesbal zu Miedernach

10
Feb
2019
10 Feb

Kannerfuesbal zu Miedernach
10. Februar 2019
an der Sportshal zu Medernach
Animatioun mam Jessica, Stefan E, Stefan G an DJ Sacha
Bokepräis
Entrée 2,00 euro
Ufank 14:00 Auer

Org : Radio ROM & Elterenvereenigung Aerenzdallschull