Change Edition

Schoulsportsdaag 2013 zu Berbourg

Meedercher vum Groupe Dance up "Let's dance" vun Manternach,
hun um Schoulsportsdaag an der Schoul zu Berbourg , mat de Kanner aus dem
2ten an 3ten Schouljoer Hip Hop gedanzt.
A virum groussen Laafen den Warm up ofgehaalen.