Change Edition

Generalversammlung vum Syndicat d’Initiatives Manternach (SIM).


Den 2. Mäerz huet de SIM séng Generalversammlung am Centre d’accueil „A Wiewesch“ ofgehalen. De President Josy Fisch konnt trotz deem ville Schnéi eng grouss Zuel vu Membren an Éiregäscht begréissen, ë.a. d’Vertrieder vum Schäffen- a Gemengerot mam Buergermeeschter Jempi Hoffmann, de President Gilles Estgen an d‘Coordinatrice Joelle Kayser vum ORT, de Feeschter Luc Roeder a Vertrieder vun de Syndikater vu Mertert, Meechtem a Berbuerg. Hien huet an sénger Begréissung ervirgehuewen, datt de SIM aktuell ronn 160 Membren zielt, an dunn op déi vill Aktivitéite vum leschte Jar higewisen, woubäi den Entretien an d’Verbesserung vun der „Traumschleife“ an der Manternacher Fiels e groussen Deel ausgemaach hunn.

Nom Raymond Lipsky séngem gutt gefëllten a wéi ëmmer humoristeschen Aktivitéitsrapport huet de Keessier Gast Huberty de Finanzbericht virgedroen, deen 2017 mat engem Defizit ofgeschléisst. Well de SIM eng gutt Mouk huet, ass dat awer net weider tragesch. Fënnef austriedend Membre vum Comité hunn hiert Mandat fir eng Period erneiert kritt. Duerno huet de President en Ausbléck op déi geplangten Aktivitéite vun 2018 gemaach. De Buergermeeschter an de President vum ORT hunn de Comité fir hir vill a gutt Aarbecht félicitéiert an och weiderhinn hir Ënnerstëtzung versprach.

Nom offiziellen Deel huet de Comité e Patt aus dem SIM séngem Wéngert an der Manternacher Fiels offréiert an et ass och e gudde Maufel vum Grill z’eesse ginn. Et soll zimmlech spéit gewiescht sinn, wéi déi Läscht heemgaange sinn.