Change Edition

D’Geschichtsfrënn Manternach hunn d’Nationalarchiv besicht.

Den Donneschdeg 11. Mee huet eng Delegatioun vun de Manternacher Geschichtsfrënn eng Visite am Nationalarchiv gemaach, fir dës Institutioun an hir Servicer besser kennen ze léieren. Si si vun der Mme Nadine Zeien, Conservatrice an der „Section ancienne“ empfaangen an duerch d’Gebailechkeete gefouert ginn, woubäi si de Fonctionnement vun den Archiven erklärt an eng Parti interessant Dokumenter présentéiert huet, dovun en etlech am Kontext vun der Manternacher Lokalgeschicht. Och huet et eng Présentatioun vum Internet-Site ginn, fir d’Online-Servicer ze erklären. Eng ganz informativ an interessant Visite, fir déi déi Manternacher Geschichtsfrënn nach eng Kéier Merci soen.