Change Edition

LJBM-Schüler stellen "Pavillons zum Wohlfühlen" aus

Schüler vun de Klassen 4GA3D aus dem Lycée Josy Barthel Mamer hate während engem interdisziplinäre Projet mat de Fächer Architektur, Design a Konstruktioun d’Aufgab, ee „Pavillon zum Wohlfühlen“ mam Thema Loft ze schafen.

An Zesummenaarbecht mam Casino Luxembourg – Forum d’Art Contemporain, dem Fonds Kirchberg an dem ‚LJBM Projet 1+1‘ goufen d’Wierker, un deenen d’Schüler während sechs Wochen geschafft haten, bei der Vernissage vun der « End Of Year Exhibition » am Casino ausgestallt.

D‘Ausstellung kann een nach bis de 15. Juli 2019 an de Casino Luxembourg besiche goen.