Change Edition

Liichtmëssdag ass dëst Joer an d’Waasser gefall !

Leider, fir déi schéin Traditioun déi et scho laang Jore gëtt. Hei ëmm 1900, wéi nach d’Kanner vum ganzen Duerf zesummen um Tour waren. Dee Lussert ganz hannen an der Dier ass den Putty Stein. Pierre-Ernest ass eigentlech de richtegen Numm vun deem mir eng ganz Rëtsch flott Lidder hunn. Hien huet zwar déi meescht op däitsch oder franséisch Weisen ugepasst, ma de Louis Beicht huet der och enettlech vertount. Hien huet, zesummen mam Pierrre Faber ( Moltonaso ), seng an aner Lidder, op der Harmonika begleet, viergedroen. Ma op der Fouer, beim „Amberg“ sinn se vum Litty (Pierre Toussaint-Stefani) mat vill Ervolleg gesonge ginn. Kloer dat déi och hier verdéngte Plaz a mengem Archiv vun ëm déi 4000 Lëtzebuerger Lidder hunn, déi däerfen net verluer goen.