Change Edition

Fuesend an de 50er Joren

Jo t'ass Fuesend....

"Wéi soll ech mech da verkleeden?"

sot d'Gréit zum Misch !

an de Misch huet duergebass :

"Ma déi däi Fuessbok aus da kennt keen dech !"