Change Edition

Elo wier et un der Zäit emol ee Liddchen ze sangen !

All Dag ee schéint Lëtzebuerger Lidd gesongen,

Dat deet iech all gudd am Häerz an op de Longen !

Mee wien huet däer da schonn grëffbereet do leien ,

Dir braucht iech duerfir net an d'Broscht ze geheien,

Well hei ass genee dat wat lo jidderee brauch !

Lidder mat Nouten déi fréier gouwe gebraucht !

An déi haut nach vill Leit mat Freed géife sangen,

Géif ee just d'Wieder an d'Nouten duvu fannen!

Abee hei si se fir 22 €: jkandel@tango.lu / 621 665 212