Change Edition

‚Elèves méritants‘ aus dem Lycée Josy Barthel goufen ausgezeechent

Am Lycée Josy Barthel zu Mamer kruten déi Schüler, déi sech am Laf vum Schouljoer duerch besonnesch gutt schoulesch oder sozial Leeschtungen ervirgedoen hunn, ee Certificat an e Präis iwwerreecht. Dëst Joer konnten sech 110 Schüler iwwer déi Auszeechnung freeën.