Change Edition

Nuit du Sport

Ennert dem Motto
«  Nuit du Sport / Gesond iessen Méi beweegen »
hun um Paischtsamschdeg net manner wéi 33 Gemengen am Land matgemaach.
Daat alles op Initiativ vum Sportsministerium an dem Service National de la Jeunesse.
Sou och an der Gemeng Luerentzweiler, wou ennert 20 Sportarten och Pétanque um Programm stung.