Change Edition

Neijoerspatt vun der CSV Sektioun Lorentzweiler.

Deser Deeg hat d'CSV Lorentzweiler op hieren traditonellen Néijoerspatt an de Foyer Saint-Laurent invitéiert. No sengen Neijoerswënsch fir dat neit Joer 2019 , huet d'Presidentin vun der Sektioun Pundel Catherine a senger Usproch, all denen Merci gesoot , déi am Laaf vum lëschte Joer, am Dingst vun der CSV stoungen a och konstruktiv matgeschafft hun. No der Virstellung vun der Oppositiouns Aarbecht, vum Gemenge Conseiller Wietor Léon déi fir d' Zukunft an der Gemeng Lorentzweiler virgesin ass, ass de Patt mat ongezwongener Atmosphär zesummen genoss gin. (Foto: Lima De Pina Angela)