Change Edition

Soirée "élèves méritants" vum LRSL

E Freideg, de 6.Juli 2018 goufen d'Schüler vun deenen eenzelne Klassen vu 7e bis 2e aus dem Lycée Robert-Schuman fir hir excellent schoulesch Leeschtungen virun den Elteren an Enseignanten vun der Directioun ausgezeechent. Dernieft hu Schüler mat Theater a Musek fir éng feierlech Ambiance gesuergt.

Eis beschte Félicitatiounen!