Change Edition

Propper Uwänner 2012

D´FLPS huet Veräiner opgeruff sech den 24, Maerz un der Aktioun " Propper Uwänner" ze bedeelegen.
Doropshin hun Fëscherfrënn va Léiler sech zesummen getraff an eng grouss Botz un der Our gemaach.