Change Edition

Nei Beem an d'Gewaan vu Léiler

Am Kader vun der Aktioun, "de nationalen Dag vum Bam" sinn zu Léiler, der Gemeng Cliärref, an d'Gewaan vum Natur-Park Our eenheemësch Beem geplanzt ginn. De Syndicat d'initiative et du tourisme Lieler, féieren dëss Planzaktioun all Joer am November säit 2002 duerch.