Change Edition

Wisefest zu Léifrig bei der Bud

13
Jul
2019
13 Jul 14 Jul

Samsdes, 13 Juli um 20:30

Concert Kid Colling

Eessen a Gedrénks ab 18:00


Sonndes, 14 Juli ab 10:00

Kanneranimatioun: Sprangschlass a Facepainting


Samsdes a Sonndes:

Gegrilltes mat Fritten, Zaloten,

Taart, Kuch a Kaffi


Organiséiert vum Syndicat d'Initiative Liefrange