Change Edition

Petro-Center Sunny-Gas Concours

Mat vill Freed hun haut um Freideg, den 6. Juli 2018 den Här Romain S. an den Här Rom K. hir gewonnen Präisser vum Sunny-Gas Concours op facebook entgéint geholl.

Et goung beim Gewënnspill dorems, 3 Leit ze taggen, mat deenen sie am léifsten géifen e BBQ verbréngen. Den 3. Juli sin dann eis Gewënner per Zoufallsgenerator geloust gin.


Mir wënschen all eise Gewënner vill Freed mat hire Präisser.


Petro-Center SA,

Leideléng