Change Edition

Zukunftspläng - Generalversammlung vun de Gesangsverainer Lelleg / Manternach

De 5. Februar hunn d’Gesangveräiner Lelleg/Manternach hir Generalversammlungen am Centre „Kräizstrooss“ zu Lelleg gehalen. Dobäi ass mat Emotioun un déi 2011 leider verstuerwen laangjäereg Sekretärin vun der Chorale Manternach, dem Alice Thiel-Mehlen geduecht ginn. Duerno war am Restaurant Simons Plaza um Potaschbierg e gemeinsamt Iessen, bei deem zesummen iwer déi zukünfteg Aktivitéiten diskutéiert ginn ass. Déi zwee Veräiner existéiren zwar separat, mee prouwen a sangen zanter 1990 zesummen. Derbäi war och den Dechen Fränz Muller, deen déi zwou Paren Manternach a Lelleg seelsorglech betreit, an d’Organisten Norbert Weydert an Daniel Santer, déi ëmmer do sinn, wann si gebraucht ginn. Jiddfereen, dee Freed um Sangen huet, ass häerzlech wëllkomm. Kontakt: Chorale Lelleg: President Jos. Turpel (Tel. 710 154) Chorale Manternach: President Roby Mehlen (Tel. 710 171). Dirigent ass den Emile Weis