Change Edition

D'Fotosausstellung vun de Gëtzener Fotofrënn war gutt besicht

De Gëtzener Fotofrënn hir traditionnell Fotosausstellung op Allerhellejen am Käercher Festsall wor och dëst Joer erëm gudd besicht wéi d'Biller weisen. 95 Foto'en goufen vun foljenden 11 Auteur'en ausgestallt: Armand Barthel, Marc Barthel, Romaine Brachmann, Fernand Goldschmit, Francis Gross, Guy Konsbruck, Joël Scheitler, Jerry Schlentz, Ruth Skinner, Claude Wanderscheid a Bern Ziegler. Hei eng kleng Auswiel vun den ausgestallte Foto'en.
Rendez-vous also erëm d'nächst Joer op Allerhellejen.