Change Edition

Ouschteren am Brennerei-Müsee

Traditionnel um Ouschterweekend mecht de Brennerei-Müsee zu Kielen séng Dieren erem op. Dëst Joer geet de Müsee schon a séng 11. Saison. Ganz vill Lait hu vun deer Geleegenheet profitéiert fir bis eran ze kuken a waren iwwerrascht wat alles do gewise gëtt. Een eemolegen Alambique aus dem Joer 1907, eng funktiounsfäheg Heinrich-Lanz Dampmaschinn vun 1899, vill kleng Hanwierksatelieren vu virun 100 Joer an awer och eng ganz modern Brennereianlag goufen gewisen an erklärt. Fir all déi di dëss Porte Ouverte verpasst hun, de Paischtweekend stinn d’Dieren vum Brennerei-Müsee erem grouss op. Intresséiert Lait kënnen awer och fir Gruppen eng Visite buchen: brennerei@hotmail.com oder Tel.: 621768452