Change Edition

Sportleréierung zu Jonglënster


De Schäffen- a Gemengerot an d'Sportskommissioun vun der Lënster Gemeng hunn och dëst Jar erëm déi verdéngschtvoll Sportler vun der vergaangener Saison, an zwar 2018/2019 geéiert. De Buergermeeschter Romain Reitz huet hir Verdéngschter hervirgehuewen a si fir hir Leeschtunge felicitéiert. Geéiert gouwen esouwuel d‘ Equippe mat bal 300 Sportlerinnen a Sportler an och eng ganz Rei vun Laureate fir individuell Leeschtungen. Als Unerkennung an als Encouragement krute si aus den Hänn vum Buergermeeschter Romain Reitz a vun de Schäffe Françoise Hetto-Gaasch a Gilles Baum en Diplom an eng Enveloppe mat engem Geldbetrag respektiv mat engem Bong fir Sportsartikelen ze kafen iwwerreecht. Am ganze sinn 15.000 Euro als Präisser vun der Gemeng ausbezuelt ginn.
Duerno huet de Buergermeeschter och d’Leeschtungen an d’Verdéngschter vun deene Sportsveräiner hervirgestrach, déi kengem Verband ugehéieren, wou Championnater organiséiert ginn, déi awer duerch hiren immensen Asaz ganz ville Leit d’Geleeënheet bidden, sech sportlech ze betätegen, ouni awer u Kompetitiounen deelzehuelen.
Och huet d’Gemeng zwou Persoune geéert, geéiert, déi duerch hire groussen a laangjäregen Asaz wäertvoll Verdéngschter an hire Veräiner ze verzeechnen hunn, an déi d’ganzt Jar laang e groussen Deel derzou bäidroen, datt et an hirem Club esou richteg dréit, an zwar de Jos Greischer vum Badminton-Club an de Claude Schaber vum Tennis-Club. Och si si fir hiren Engagement mat engem schéine Kaddo belount ginn.
Zum Schluss vun der sympatëscher Feierstonn huet de Romain Reitz deenen ausgezeechente Sportlerinnen a Sportler eng erfollegräich Saison 2019/2020 gewënscht an drop higewisen, datt an der nächster Zäit de Programm vun den neie respektiv de moderniséierte Sportsinfrastrukture fäerdeggestallt gëtt.