Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Itzig


d'Jeanne MEYERS-KAYSEN huet d'Detailer vun 786 Daafakten 1738-1799 vun der Paar Izeg (Itzig) an www.luxroots.com opgeholl.