Change Edition

Hei dämpt ët schonns laang nit méih