Change Edition

GEMEINSCHAFTSGÄERT AN DER GEMENG LUERENZWEILERGEMEINSCHAFTSGÄERT AN DER GEMENG LUERENZWEILER


Dëser Deeg huet d´Gemeng Luerenzweiler an Zesummenaarbecht mat " Dem fläissege Fiisschen " de Projet " Gemeinschaftsgäert " fir Bierger aus der Gemeng Luerenzweiler virgestallt. Dees sinn zu Hënsdref vis - a - vis vun der Spillplaz . Eng Partie Interessenten waren do , wéi déi éischt Schäffin aus der Gemeng , d´Madame Marguy Kirsch - Hirtt déi néideg Erklärungen ginn huet . Bei Interessi un enger Parzell kritt een d´Informatiounen op der Gemeng Luerenzweiler.