Change Edition

Douzelage Gemeng Nidderaanven + Meerssen

Chorale Ste Cécile vun Hueschtert war vum 6.-8. Juli

op Maastricht e Concert vum André Rieu lauschteren.

Bei dëser Geleeënheet waren si op Meerssen, eng Douzelage

Gemeng vun der Gemeng Nidderaannven.

Si sin vum Comité Douzelage häerzlech empfange ginn, an hun eng flott

an intressant viste guidée vu Meerssen gemat, ënner der Leedung vum fréiere Buergemeeschter, dem Här Kockelkorn. Den aneren Dag war e Fest am Bësch

mat engem Concert mat der „Harmonie de Rothem-Meerssen“.

D’Chorale vun Hueschtert huet dann do 4 Lidder gesongen.

Zum Schluss hun di zwee Veräiner nach d’Limburger Hymn zesummen virgedroën, Natierlech konnt d’Liddd vum Douzelage op d’Weis vun der Europahymn nët dërfe feelen.