Change Edition

Äppelfest 2017

Ganz traditionnell an am Kader vun onsem 100 Joer hunn sech ons Explorer, Rover, Cheffen an Comité den 7. Oktober getraff fir an verschidden Bongerten Äppel ze plécken. Am Laf vum Dach hunn d'Këschten sech gefëllt, an mir konnten mat enger uerdentlechen Rekolt dës Aktivitéit ofschléissen.


Den 14. Oktober war et dann erëm endlech esou wéit. D'Produktioun vun onsem hausgemaachten Viz konnt ugoen. Schon Moies fréi huet sech eng Ekipp versammelt fir Kelkeren, Dëscher an Zelter opzebauen. Géint 10 Auer ass dunn och schon den éischten Viz gelaf. Iwwert den ganzen Moien ass lëschteg Viz gepresst ginn.


Mëttes ass ob onsem Äppelfest Kaffisstuff ob gang, an Léit aus der Péitruss konnten gemittlech nieft dem Viz nach aner Äppelprodukter wéi Kompott, Äppelgelee, Äppeltaart an Kuch an natierlech net ze vergiessen déi frësch zoubereeten Äppel-Beignets schmaachen an kafen.


Mir soen all den Leit Merci déi och dëst Joer erëm bei ons laanscht komm sinn oder eis Äppel zur Verfügung gestallt hunn, an freeën ons elo schon ob Äppelfest 2018.

Weider Infoen ob www.hoga.lu